WELCOME

สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานี
รับผู้จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า (ปวช.ทุกหลักสูตร) เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

สำหรับผู้จบปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้จบภายใน 3 ปี